නිසල නිවාස ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීම (2018-06-30)

ගම්පහ සංවර්ධන සමාගමේ තවත් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් නොබෝදා විවෘත කරන ලදී. නිවාස 48 කින් සමන්විත මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරේ නිවාස මෙලෙස විවෘත කර භාරදෙන ලදී. විදුලි සෝපාන, භූගත රථගාල ඇතුළුව ඉතා අලංකාර ලෙස මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉදිකර ඇත.