වෝඞ්සිටි රථගාල විවෘත කිරීම (2018-03-27)

වෝඞ්සිටි සාප්පු සංකීර්ණයේ ඇති භූගත රථගාල ගම්පහ සංවර්ධන සමාගමේ සභාපති නීතීඥ ලලිත ජයසූරිය මහතා අතින් විවෘත කරන ලදී. භූගත රථගාල අති නවීන තාක්‍ෂණයෙන් යුතු අතර ඒ සදහා මෙම තාක්‍ෂණික සහාය ලබාදෙනු ලැබුවේ E Logic ආයතන විසිනි. විවෘත කිරීමේ උත්සවය සදහා සණස නියෝජිතයින් ඇතුළු කිහිප දෙනෙක් හා වෝඞ්සිටි සාප්පු සංකීර්ණයේ කඩ හිමියන් සහභාගී වී සිටියහ.