නිව්සිටි සාප්පු සංකීර්ණයේ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම

දෙවලපොල නගරයට අඩුවක් ව පැවති ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය නිව් සිටි සාප්පු සංකීර්ණයේ ඉහල මාලයේ විවෘත කරන ලදී. මෙම ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයට නවීන පන්නයේ උපකරණ වලින් සමන්විත ඉදිකර ඇති අතර පිරිමි ගැහැණු සදහා වෙන වෙනම ඇත. විවෘත කිරීමේ උත්සවයට ශ‍්‍රී ලංකාවේ සුප‍්‍රසිද්ධ කාය වර්ධන නිළධාරීන් ඇතුලූ පිරිසක් සහභාගී විය.......

Continue reading

වෝඞ්සිටි රථගාල විවෘත කිරීම

වෝඞ්සිටි සාප්පු සංකීර්ණයේ ඇති භූගත රථගාල ගම්පහ සංවර්ධන සමාගමේ සභාපති නීතීඥ ලලිත ජයසූරිය මහතා අතින් විවෘත කරන ලදී. භූගත රථගාල අති නවීන තාක්‍ෂණයෙන් යුතු අතර ඒ සදහා මෙම තාක්‍ෂණික සහාය ලබාදෙනු ලැබුවේ ......

Continue reading

© 2018 GDC – All Rights Reserved